Movie Abyss Legend of the Demon Cat Full Cast

Legend of the Demon Cat Full Cast

Movie Character
Actor
Kong Hai / Kukai
Bai Letian / Rakuten Haku
Abe Nakamaro
Chunqin
Chen Yunqiao
Huji Yulian
Emperor Xuanzong of Tang
Zhang Luyi
Bai Ling
Bai Long
Liu Haoran
Unknown
Mason Lee
Yang Guifei
Unknown
The Watermelon Man