Movie Abyss Doraemon: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration Full Cast

Doraemon: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration Full Cast

Movie Character
Actor
Doraemon
Nobita
Shizuka
Cancer
Sōichi Nakaoka
Crab
Shigeo Takahashi
Goddard
Moobit
Akino Watanabe
Tamako Nobi
Nobisuke Nobi
Dekisugi
Shihoko Hagino
Sensei
Mozo
Yukiji
Kaia
Ai Sakai
Moru
Noriaki Kimiko