Movie Abyss Motherland Full Cast

Motherland Full Cast

Movie Character
Actor
Grigory
Yuliya
Elizaveta Moryak
Viktor Sergeevich
Samanta
Hrant Tokhatyan
Irina Temicheva
Nick
Mikael Aramyan
Paul
Dobromir Mashukov
Unknown
Leonid Levi
Yuliya's mother
Elena Valyushkina
Rose
Olga Tumaykina
Yuliya's grandmother
Solomon
Semyon Strugachyov
Lyova
Semyon Treskunov
Unknown
Sebastien Sisak