Movie Abyss Persona 3 the Movie: #4 Winter of Rebirth Full Cast

Persona 3 the Movie: #4 Winter of Rebirth Full Cast

Movie Character
Actor
Makoto Yuuki / Ryoji Mochizuki
Mitsuru Kirijou
Elizabeth
Takaya Sakaki
Jin Shirato
Eiichiro Takeba
Kikuno Saikawa
Natsuki Moriyama
Yuko Nishiwaki
Kazushi Miyamoto
Atsushi Kisaichi
Kenji Tomochika
Hidetoshi Odagiri
Hiroaki Miura
Chihiro Fushimi
Isako Toriumi