Movie Abyss Chernobyl 1986 Full Cast

Chernobyl 1986 Full Cast

Movie Character
Actor
Unknown
Unknown
Igor Chernevich
Unknown
Anton Shvarts
Unknown
Andrey Archakov
Unknown
Samvel Tadevosian
policeman
Dmitry Beseda
Semen, liquidator
Pavel Davydov
Yura Kondratyuk, fireman
Dmitry Matveev
Unknown
Mariya Abramova
Unknown
Daniela Bogatyreva
Unknown
Alexander Alyabyev
Unknown
Nikolay Samsonov
Unknown
Mariya Ulyanova
Unknown
Anatoly Prosalov
Unknown
Alina Milkova
Unknown
Margarita Mezina
Unknown
Ekaterina Mezina
Unknown
Pavel Chernyavskiy
Unknown
Nataliya Blazhievskaya