Movie Abyss I Am a Hero Full Cast

I Am a Hero Full Cast

Movie Character
Actor
Hideo Suzuki
Hiromi Hayakari
Nurse Yabu
Tekko
Nana Katase
Abesan
Iura
Hisashi Yoshizawa
Makita Sports
Mituya
Muga Tsukaji
Nakata Korori
Jin Katagiri
Chikura
Toru Kazama
Unknown
Runa Endo
Kasuga
Hiromitsu Takeda
zombie - Tekko
Miho Suzuki
Unknown
Natsu Ando
Unknown
Kazunori Kaneko