Movie Abyss Whisper of the Heart Full Cast

Whisper of the Heart Full Cast

Movie Character
Actor
Shizuku Tsukishima
Seiji Amasawa
Asako Tsukishima
The Baron
Shiro Nishi
Shiho Tsukishima
Yorie Yamashita
Yuko Harada
Maiko Kayama
Sugimura
Yoshimi Nakajima
Kosaka-sensei
Kinuyo
Unknown
Mai Chiba
Unknown
Satoru Takahashi
Unknown
Akiko Sakaguchi
Unknown
Hiromi Yasuda
Unknown
Tatsuya Okada
Unknown
Yoshihiro Imai
Tall friend of Mr. Nishi
Naohisa Inoue
Baseball Analyst
Suguru Egawa
Unknown
Shiro Kishibe
Unknown
Baseball Announcer
Mitsuaki Ogawa