Movie Abyss Little Big Soldier Full Cast

Little Big Soldier Full Cast

Movie Character
Actor
Big Soldier
Guard Yong
Yoo Seungjun
Singer
Lin Peng
Xiao Dong Mei
Robber
Exploration reporter
Lou Fan Wei
Jin Song
Guard Wu
Yuming Du
Deputy General Yu
Little Soldier