Movie Abyss Varan the Unbelievable Full Cast

Varan the Unbelievable Full Cast

Movie Character
Actor
Paul Isoh
Kôzô Nomura
Shidori Isoh
Ayumi Sonoda
Paul's Friend
Fumito Matsuo
Cmdr. James Bradley
Anna
Tsuruko Kobayashi
Dr. Sugimoto
Koreya Senda
Dr. Fujimora
Akihiko Hirata
Dr. Majima
Fuyuki Murakami
Military Officer Katsumoto
Yoshio Tsuchiya
Secretary of Defense
Minosuke Yamada
Ichiro
Hisaya Itô
Captain of Uranami
Yoshifumi Tajima
Yutaka Wada
Nadao Kirino
Village High Priest
Akira Sera
Military Officer Kusama
Akio Kusama
Ken's Mom
Noriko Honma
Issaku
Akira Yamada
Horiguchi
Fumindo Matsuo
Jiro
Yoshikazu Kawamata
Sankichi
Yasuhiro Shigenobu
Fisherman
Shôichi Hirose
Ken
Takashi Itô
Cameraman
Hideo Shibuya
Fisherman
Toshitsugu Suzuki
Varan
Haruo Nakajima
Varan
Katsumi Tezuka