Movie Abyss Princess Mononoke Full Cast

Princess Mononoke Full Cast

Movie Character
Actor
Yama-inu
Tetsu Watanabe
Tatari-gami
Mitsuru Satô
Usi-kai
Moro-no-kimi
Hii-sama
Mitsuko Mori
Okkoto-nusi
Hisaya Morishige
Woman in Iron Town
Ashitaka
Lady Eboshi
Kohroku
Hii-sama
Okkoto-nushi