Movie Abyss Earth Full Cast

Earth Full Cast

Movie Character
Actor
Kanji
Isamu Kosugi
Akiko Kazami
Mari Ko
Mieshi Bando
Donguriboya
Masako Fujimura
Heizo
BontarĂ´ Miake
Yoshie
Chie Mitsui
Village Policeman
Toshinosuke Nagao
Aki
Miyoko Sakura
Hizoko
Kyosuke Sawa
Gen-San
Sanemon Suzuki
Ukichi
Kaichi Yamamoto
Kamakichi
Isamu Yonekawa