Movie Abyss Golgo 13: The Professional Full Cast

Golgo 13: The Professional Full Cast

Movie Character
Actor
Tetsurô Sagawa
Reiko Mutoh
Cindy's Bodyguard
E. Young
Ichirô Murakoshi
Bob Bragan
Kousei Tomita
Emily Dawson
Kumiko Takizawa
Bishop Moretti
Rokuro Naya
F. Garbin
Shingo Kanemoto
Pago
Shunsuke Shima
Lab Tech
Yuusaku Yara
Unknown
Unknown
Mitsuo Senda
Leonard Dawson