Movie Abyss Mobile Suit Gundam I Full Cast

Mobile Suit Gundam I Full Cast

Movie Character
Actor
Katsuji Mori
Degwin Zabi
Yuzuru Fujimoto
Tem Ray
Paolo
Issei Masamune
Wakkein
Kazuyuki Sogabe
Reed
Tatsuyuki Ishimori
Marker
Yoku Shioya
Oscar
Icelina Eschenbach
Miyuki Ueda
Eschenbach
Minoru Midorikawa
Gadem
Tetsuo Mizutori