Movie Abyss The Dream of the Red Chamber Full Cast

The Dream of the Red Chamber Full Cast

Movie Character
Actor
Jia Baoyu
Lin Daiyu
Xue Baochai
Bao Yu's granny
Mrs Jia Zheng
Official Jia Zheng
Cheung Yu Han
Md Lian / Hot Chilly
Woo Gam
Maid Ji Ren
Chu Jing
Maid Ching Man
Yau Chui-Ling
Maid She Yue
Maid Yin Yang
Jiu Da
Chiang Nan
Maid Ji Juan
Deborah Lee