Movie Abyss Shangri-La Full Cast

Shangri-La Full Cast

Movie Character
Actor
Village headman
Kuwata
Seisuke Umemoto
Fusae
Midoriko Kimura
Uehara
Kogan Ashiya
Ookura Nagashima
Matsui
Takeda
Yojin Hino
Etô
Toshiki Ayata
Umekawa
Attorney
Yûji Aoki
Unknown
Tsutomu Itô
Unknown
Miyako Kawahara
Unknown
Masumi Kiyota
Unknown
Kazuhiro Kuwata
Worker
Shou Ohkura
Unknown
Unknown
Shintarô Takado
Unknown
Yuuji Tatsumi