Movie Abyss Under the Hawthorn Tree Full Cast

Under the Hawthorn Tree Full Cast

Movie Character
Actor
Zhang Jingqiu
Zhou Dong-Yu
Sun Jianxin
Mrs Zhang
Xi Mei-Juan
Village Head Zhang
Teacher Luo
Auntie
Sa Ren-Na
Wei Hong's mother
Lu Li-Ping
Wei Hong
Jiang Rui-Jia
Zhang Changlin
Yu Xinbo
Jianxin's father
Sun Hai-Ying