Movie Abyss K-19: The Widowmaker Full Cast

K-19: The Widowmaker Full Cast

Movie Character
Actor
Alexei Vostrikov
Mikhail Polenin
Vadim Radtchinko
Marshal Zelentsov
Admiral Bratyeev
Dr. Savran
Partonov
Demichev
Steve Nicolson
Konstantin
James Francis Ginty
Kornilov
Dmitri
Vasily
Kuryshev
Lapinsh
Leonid
Maxim
Danya Yashin
Shawn Mathieson
Grigori
Oleg
Christopher Routh
Dr. Gavril
Lubomir Mykytiuk
Yevgeny Borzenkov
Suslov