Movie Abyss Martial Arts of Shaolin Full Cast

Martial Arts of Shaolin Full Cast

Movie Character
Actor
Zhi Ming
Chao Wei
Si Ma Yan
He Sao
Master Shi Ren
Wei Fang
Master Wu Lou
Yan Di-Hua
Unknown
Cheung Gin-Man
Unknown
Cao Zeng-Yin
Unknown
Wong Kwong-Kuen
Unknown
Hu Mei-Jie
Unknown
Jiang Yan-Lin
Unknown
Wang Chun-Yuan
Head abbot
Zhang Jian-Wen