Movie Abyss Samurai Sentai Shinkenger vs. Go-onger: GinmakuBang!! Full Cast

Samurai Sentai Shinkenger vs. Go-onger: GinmakuBang!! Full Cast

Movie Character
Actor
Takeru Shiba / Shinken Red
Ryûnosuke Ikenami / Shinken Blue
Mako Shiraishi / Shinken Pink
Chiaki Tani / Shinken Green
Kotoha Hanaori / Shinken Yellow
Genta Umemori / Shinken Gold
Sosuke Ezumi / Go-on Red
Yasuhisa Furuhara
Renn Kosaka / Go-on Blue
Saki Royama / Go-on Yellow
Hant Jo / Go-on Green
Gunpei Ishihara / Go-on Black
Kenji Ebisawa
Hiroto Suto / Go-on Gold
Miu Suto / Go-on Silver
Gosei Red
Gosei Pink
Gosei Black
Gosei Yellow
Gosei Blue