Movie Abyss The Assassins Full Cast

The Assassins Full Cast

Movie Character
Actor
Chancellor Cao Cao
Ling Ju / Diao Chan
Mu Shun
Emperor Xian of Han
Empress Fu Shou
Cao Pi
Imperial physician Ji Ben
Yao Lu
Lord Fu Wan
Lu Bu
Bao Jian-Feng
Xu Chu
Chi Cheng
Cao Zhi
Eric Qu Quan-Cheng
Cao Xiu
Samuel Pang King-Chi