Movie Abyss The Rifleman of the Voroshilov Regiment Full Cast

The Rifleman of the Voroshilov Regiment Full Cast

Movie Character
Actor
Ivan Afonin
Katya Afonina
Nikolay Pashutin, police colonel, Vadim's father
Alexey Podberyozkin, local policeman
Olga Afonina, Katya's mother
Vadim Pashutin
Boris Chukhanov
Igor Zvorygin
Koshaev, police captain
district attorney, prosecutor
David
Karen Muradyan
gun dealer
Sergey Aprelskiy
gun dealer
market's gun dealer
Oleg Komarov
Slava AKA "Scarlet Fever", domino player
Vyacheslav Golodnov
Shevelyov, police detective
Vladimir Semago