Movie Abyss The Way of the Dragon Full Cast

The Way of the Dragon Full Cast

Movie Character
Actor
Tang Lung
Chen Ching Hua
Ho
Ping-Ao Wei
'Uncle' Wang
Japanese Fighter
Hwang In-Shik
Tony
Jimmy
Unicorn Chan
Italian Beauty
Waiter
Ah Quen
Di Chin
Waiter
Wu Ngan
Robert
Robert Chen
Boss
Jon T. Benn
Ah Quen
Gam Dai