Movie Abyss True Legend Full Cast

True Legend Full Cast

Movie Character
Actor
Su Can / Su Qi-Er
Vincent Zhao Wen-Zhuo
Yuan Ying
Yuan Lie
Ma Qingfeng
God of Wushu / Drunken God
Sister Yu
Pickpocket
Feng Xiaogang
Militia Leader
Iron Lad
Liu Geng-Hong
Iron Maiden
Iron Lad
Chia Hui Liu
Su Wan-Kun
Imperial Prince
Bar owner