Movie Abyss 80 Milionów

80 Milionów

Interact with the Movie: Favorite I've watched this I own this Want to Watch Want to buy
Movie Info
Synopsis: Dolny ?l?sk, jesie? 1981 roku. Po serii prowokacji SB, konfrontacja opozycji z komunistami wydaje si? nieunikniona. Tu? przed og?oszeniem stanu wojennego, m?odzi dzia?acze Solidarno?ci postanawiaj? zagra? va banque i organizuj? brawurow? akcj? wyprowadzenia z wroc?awskiego banku 80 milionów zwi?zkowych pieni?dzy, zanim konto zostanie zablokowane. Funkcjonariusze S?u?by Bezpiecze?stwa pod??aj? za nimi krok w krok. Rozpoczyna si? pasjonuj?ca rozgrywka, w któr? zostaj? zaanga?owani duchowni i... cinkciarze. Ka?da ze stron ma asy w r?kawie.

Franchise: -
Released: 2011-11-25
Runtime: 80 minutes
Status: Released
Rating: 8.5
Tags:

Movie Cast:

Movie Character
Actor
Filip Bobek
Wojciech Solarz
Krzysztof Czeczot

Similar Movies

Movie information is provided by: TMDB - The Movie Database
If you have more info for this movie or others, add it to the database! Many movie images are provided by Fanart.tv If you have more images - feel free to send them their way!